بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

لیست منابع آزمون ورودی دستیاری دندانپزشکی سال ۱۳۹۷

 

دانلود PDF منابع دستیاری دندانپزشکی سال ۹۷

خرید کتب آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی با تخفیف ۲۰ درصدی

رشته آسیب شناسی دهان و فک و صورت

۱- Oral and Maxillofacial Pathology. Neville. 4th edition. 2016

کلیه فصول

رشته ارتودانتیکس

۱- Contemporary Orthodontics. William R.Proffit. 5th edition. 2013

۱۳ ،۱۱ ،۱۱ ،۷، ۶، ۵ ،۴ ،۳ ، فصول ۱

فصل ۱: از ص ۱۲ الی ۵۲

فصل ۸: از ص ۱۷۸ الی ۱۸۲ و از ص ۱۲۵ الی آخر فصل

رشته اندودانتیکس

۱- Torabinejad M, Walton RE. Endodontics, Principle & Practice 5th edition. 2015

کلیه فصول

رشته بیماریهای دهان و فک و صورت

۱- Dental Management of the medically compromised Patients. Little & Falace Miller Rhodus. 8th edition. 2013

۲۱ ،۲۱ ،۲۱ ،۲۴ ،۲۲ ،۴ ، مباحث ملاحظات دندانپزشکی در فصول ۲

۲- Burket’s Oral Medicine (Diagnosis & Treatment). Greenburg & Glick. 11th edition. 2008

۱ ،۱ ،۴ ، فصول ۳

رشته پروتزهای دندانی

۱- Fundamentals of Fixed Prosthodotics. Shillingburg HT.4th edition. 2012

۱۱ ، ۱۱ ، کلیه فصول بجز فصول ۵

۲- Mc Cracken’s Removable Partial Prosthodontics. Carr AB.12th edition. 2011

کلیه فصول

۳- Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients. Zarb J.13th edition. 2013

۱۱ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۲ ، کلیه فصول بجز فصول ۱۸

رشته پریودانتیکس

۱- Clinical Periodontology. Caranza F. 12th edition. 2015

،۴۴ ، ۴۱ ، ۴۱، ۳۵ ، ۳۴ ، ۳۳ ، ۳۱ ، ۱۲ ،۱۵ ،۱۳ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۸ ، ۱۷ ،۱۶ ، ۱۵ ، ۱۴ ،۷ ،۳ ، فصول ۱

۵۱ ) و شامل قسمت های ، ۴۶ ، ۴۵ Online )

رشته جراحی دهان و فک و صورت

۱- Contemporary Oral & Maxillofacial Surgery. Peterson. 6th edition. 2014

کلیه فصول

۲- Medical Emergencies in the Dental Office. Malamed. 7th edition. 2015

کلیه فصول

-۳ جراحی دهان و فک و صورت)نوین(

فصل ۳۱ – ویرایش پنجم- ۱۲۲۸ – پترسون- ترجمه دکتر مسعود یغمایی

رشته دندانپزشکی ترمیمی

۱- Craig’s Restorative Dental Materials. 13th edition. 2012

۱۲ ، فصول ۲ ) ) صفحه ۱۶۱ تا ۱۱۱

) فصل ۱۳ ) صفحه ۳۱۸ تا ۳۴۷

۲- Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. 6th edition. 2013

) فصل ۱ تا اول اکلوژن ) صفحه ۱ تا ۱۶

) ۴ ) صفحه ۴۱ تا ۱۳۶ ، ۳ ، فصول ۱

) ۱۶ ) صفحه ۳۳۲ تا ۴۵۴ ، ۱۵ ، ۱۴ ، فصول ۱۳

۳- Summit’s Fundamental of Operative Dentistry. A Contemporary Approach .

۴th edition. 2013

) ۷ ) صفحه ۱۳۱ تا ۱۸۱ ، فصول ۶

) فصل ۲ ) صفحه ۱۲۷ تا ۱۱۷

) ۱۱ ) صفحه ۱۴۲ تا ۳۱۶ ، فصول ۱۲

رشته دندانپزشکی کودکان

۱- Dentistry for the Child and Adolescent. McDonald. 10th edition. 2016

۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۳ ،۱۱ ،۱۲ ،۲ ،۸ ،۷ ،۴ ،۳،۱ ، فصول ۱

رشته رادیولوژی دهان و فک و صورت

۱- Oral Radiology, Principles and Interpretation. White and Pharoah. 7th edition. 2014

،۱۲ ،۱۲ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۱ ،۱۱ ،۱۲ ،۲ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۱ ، فصول ۱

۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۱ ،۱۱

رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی )جامعه نگر(

۱- Essential Dental Public Health. Daly B., Batchelor P., Treasure ET., Watt RG. 3th edition. 2005

۱۳ ،۱۱ ،۱۱ ،۱۲ ،۲ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۱ ، فصول ۱

رشته مواد دندانی

۱- Applied dental materials. McCabe JF and Walls A. 9th edition. 2008

۱۷ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۱ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۲ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۱ ،۱۱ ،۸ ،۷ ،۶ ،۳ ، فصول ۱

رشته زبان انگلیسی

سوالات زبان )عمومی( در حد Upper Intermediate طراحی خواهد شد.


error: Content is protected !!
X