بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

ليست منابع آزمون ورودی دستياری دندانپزشكی سال 1397

 

دانلود PDF منابع دستیاری دندانپزشکی سال 97

خرید کتب آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی با تخفیف 20 درصدی

رشته آسيب شناسی دهان و فك و صورت

1- Oral and Maxillofacial Pathology. Neville. 4th edition. 2016

كليه فصول

رشته ارتودانتيكس

1- Contemporary Orthodontics. William R.Proffit. 5th edition. 2013

13 ،11 ،11 ،7، 6، 5 ،4 ،3 ، فصول 1

فصل 1: از ص 12 الی 52

فصل 8: از ص 178 الی 182 و از ص 125 الی آخر فصل

رشته اندودانتيكس

1- Torabinejad M, Walton RE. Endodontics, Principle & Practice 5th edition. 2015

كليه فصول

رشته بيماريهاي دهان و فك و صورت

1- Dental Management of the medically compromised Patients. Little & Falace Miller Rhodus. 8th edition. 2013

21 ،21 ،21 ،24 ،22 ،4 ، مباحث ملاحظات دندانپزشکی در فصول 2

2- Burket’s Oral Medicine (Diagnosis & Treatment). Greenburg & Glick. 11th edition. 2008

1 ،1 ،4 ، فصول 3

رشته پروتزهاي دندانی

1- Fundamentals of Fixed Prosthodotics. Shillingburg HT.4th edition. 2012

11 ، 11 ، كليه فصول بجز فصول 5

2- Mc Cracken’s Removable Partial Prosthodontics. Carr AB.12th edition. 2011

كليه فصول

3- Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients. Zarb J.13th edition. 2013

11 ،11 ،12 ،12 ، كليه فصول بجز فصول 18

رشته پريودانتيكس

1- Clinical Periodontology. Caranza F. 12th edition. 2015

،44 ، 41 ، 41، 35 ، 34 ، 33 ، 31 ، 12 ،15 ،13 ،11 ،12 ،18 ، 17 ،16 ، 15 ، 14 ،7 ،3 ، فصول 1

51 ) و شامل قسمت های ، 46 ، 45 Online )

رشته جراحی دهان و فك و صورت

1- Contemporary Oral & Maxillofacial Surgery. Peterson. 6th edition. 2014

كليه فصول

2- Medical Emergencies in the Dental Office. Malamed. 7th edition. 2015

كليه فصول

-3 جراحی دهان و فک و صورت)نوين(

فصل 31 – ويرايش پنجم- 1228 – پترسون- ترجمه دکتر مسعود يغمايی

رشته دندانپزشكی ترميمی

1- Craig’s Restorative Dental Materials. 13th edition. 2012

12 ، فصول 2 ) ) صفحه 161 تا 111

) فصل 13 ) صفحه 318 تا 347

2- Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. 6th edition. 2013

) فصل 1 تا اول اکلوژن ) صفحه 1 تا 16

) 4 ) صفحه 41 تا 136 ، 3 ، فصول 1

) 16 ) صفحه 332 تا 454 ، 15 ، 14 ، فصول 13

3- Summit’s Fundamental of Operative Dentistry. A Contemporary Approach .

4th edition. 2013

) 7 ) صفحه 131 تا 181 ، فصول 6

) فصل 2 ) صفحه 127 تا 117

) 11 ) صفحه 142 تا 316 ، فصول 12

رشته دندانپزشكی كودكان

1- Dentistry for the Child and Adolescent. McDonald. 10th edition. 2016

17 ،16 ،15 ،11 ،12 ،16 ،15 ،13 ،11 ،12 ،2 ،8 ،7 ،4 ،3،1 ، فصول 1

رشته راديولوژي دهان و فك و صورت

1- Oral Radiology, Principles and Interpretation. White and Pharoah. 7th edition. 2014

،12 ،12 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،11 ،12 ،2 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 ، فصول 1

15 ،14 ،13 ،11 ،11

رشته سلامت دهان و دندانپزشكی اجتماعی )جامعه نگر(

1- Essential Dental Public Health. Daly B., Batchelor P., Treasure ET., Watt RG. 3th edition. 2005

13 ،11 ،11 ،12 ،2 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 ، فصول 1

رشته مواد دندانی

1- Applied dental materials. McCabe JF and Walls A. 9th edition. 2008

17 ،15 ،14 ،13 ،11 ،11 ،12 ،12 ،18 ،17 ،16 ،11 ،11 ،8 ،7 ،6 ،3 ، فصول 1

رشته زبان انگليسی

سوالات زبان )عمومی( در حد Upper Intermediate طراحی خواهد شد.


    مشاوره رایگان
    There are no products
    error: Content is protected !!
    X